社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Nakikita sa daanan ang isang makulay na tabla ng pangalan

2011/08/08
 

Sa pang-emerhensiyang pabahay (300 pinto) sa Koorimachi na nasa harap ng Istasyon ng Koorimachi, ang mga nakatira ay ang mga taga-Namiemachi. Pareho-pareho ang pagkakagawa ng mga pansamantalang pabahay at kapag padalos-dalos ay maaaring hindi makita kaagad (malito) kung alin ang sariling bahay. Ukol dito ang Konseho ng Kapakanang Panlipunan ng Koorimachi (Social Welfare Council of Koorimachi), ay nagregalo ng maaaring maging palatandaang tabla ng pangalan. Sa pakikipagtulungan din ng Konseho ng Kapakanang Panlipunan ng Namiemachi, nasa higit 90 ang nagpadala ng kahilingan nang manghikayat ng mga may gusto. Ang namahala sa paggawa ay mga kasapi sa lokal na mga nagboboluntaryo at mga sekondaryang mag-aaral ng Koorimachi Ritsu Joho. Nang matapos ang mga makulay na tabla ng pangalan na likha ng mga sekondaryang mag-aaral, ang daanan ay lumiwanag sa naging isang kalugod-lugod na regalo.

▲“Naisulat mo ba ng maayos?” “Nakakakaba”
(Agosto 3, 2011 Huntahan ng Pang-emerhensiyang Pabahay ng Koorimachi na nasa harap ng Istasyon ng Koorimachi)

この記事が気に入ったら
いいね!しよう