社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 避難者生活支援・相談センター

Magandang araw po, ako po ay isang tagapayo ukol sa pamumuhay!!

2011/07/12
 

Bilang kawani sa pagbibigay nang pang-emerhensiyang tulong para sa mapayapang pamumuhay sa temporaryong pabahay, Ang Social Welfare Council (Konseho ng Panglipunang Kapakanan) ay nagtalaga nang 157 na tagapayo sa pamumuhay.
Ano ba ang tungkulin nang mga tagapayo ukol sa pamumuhay?


Mahaba na po ang 2 taon na ibinigay na palugit na pagtira sa probisyunal na tirahan di po ba. Tutulong po kami para sa loob nang 2 taon ay maging positibo at komportable ang inyong pamumuhay. Kapag nakakita po kayo nang kahit na sino sa mga tagapayo ukol sa pamumuhay ay huwag ho kayong mag-atubiling lumapit.

1) Sumuporta sa Lugar
Sumuporta sa mga nakatira sa emerhensiyang pansamantalang pabahay sa pakikipagkaibigan at pakikipagtulungan sa mga kapitbahay. Isa rin sa mga tungkulin ang pamamahala nang salon na magagamit para sa silid-pulungan o kaya ay silid pahingahan.
Pagkakataon na magkaroon nang bagong kaibigan. Mangyari lamang pong lumahok tayo.


2) Suportang Pang-indibidwal
Mga kawani na magpapaunawa sa lahat nang apektado ng lindol sa Silangan, ang isyu ukol sa kapakanan at pamumuhay, upang magamit ang serbisyo nang suporta sa kapakanan at pamumuhay, tatanggap ng mga sangguni at tutulong sa iba’t-ibang pagsasaayos.
Makakasama kami sa pagsasaayos nang mga dapat isa-ayos sa ahensiya ng pamahalaan at pribadong sector na mahirap isagawa nang nag-iisa.

この記事が気に入ったら
いいね!しよう